Goede veiligheidsgewoonten

Ontwikkel en oefen een vluchtingplan

 • Installeer en onderhoud brandblussers op elke verdieping van het huis en in de keuken, kelderverdieping en garage. Zorg dat u weet hoe u een brandblusser gebruikt, voordat er zich een noodgeval voordoet;
 • Maak een plattegrond van de verdieping waarop alle deuren en ramen worden aangegeven en ten minste twee (2) ontsnappingsrouters uit elke kamer. Voor ramen op de tweede verdieping kan een touw of vluchtladder nodig zijn;
 • Organiseer een familiebijeenkomst en bespreek uw vluchtplan. Toon iedereen wat te doen bij brand;
 • Stel een plaats vast buiten uw huis waar u elkaar allemaal ontmoet als er een brand is;
 • Maak iedereen vertrouwd met het geluid van de rookmelder en train uw gezin om het huis te verlaten als men dit hoort;
 • Doe ten minste elk half jaar een brandoefening, ook ’s nachts. Zorg dat kleine kinderen het alarm horen en wakker worden als het klinkt. Ze moeten wakker worden om het vluchtplan te kunnen uitvoeren. Door oefening kunnen alle bewoners uw plan testen voordat de nood zich aandient. Misschien kunt u uw kinderen niet bereiken. Het is belangrijk dat ze weten wat ze moeten doen;
 • Actuele studies hebben aangetoond dat rookmelders misschien niet alle slapende personen wakker maken, en dat het de verantwoordelijkheid is van de mensen in het huishouden die in staat zijn anderen te helpen, hulp te verlenen aan degenen die misschien niet door het alarmgeluid zijn gewekt, of degenen die niet in staat zijn zonder hulp het gedeelte veilig te ontruimen.

Wat moet u doen als het alarm klinkt

 • Waarschuw kleine kinderen en ouderen in het huis;
 • Begin onmiddellijk met uw vluchtplan. Elke seconde telt, dus verspil geen tijd met aankleden of waardevolle spullen verzamelen;
 • Als u een ruimte verlaat, open dan geen binnendeur zonder eerst het deuroppervlak te bevoelen. Als deze heet is, of als u rook door de deurkieren ziet komen, dan moet u die deur niet openen! Gebruik in plaats daarvan een andere uitgang. Als de binnenkant van de deur koel is, plaatst u uw schouder ertegen, opent u deze een beetje en staat u klaar om deze dicht te slaan als er hitte of rook binnendringt;
 • Blijf dicht bij de vloer als de lucht rokerig is. Adem ondiep door een doek, nat als dat mogelijk is;
 • Als u eenmaal buiten bent, gaat u naar de afgesproken plaats van samenkomst en controleert u of iedereen er is;
 • Bel de brandweer vanuit het huis van uw buren – niet uw eigen huis!;
 • Ga niet terug naar uw huis voordat de brandweerlieden zeggen dat u dat kunt doen.

Er zijn situaties waarin een rookmelder misschien niet effectief is om u tegen brand te beschermen bijvoorbeeld

 • Als er in bed wordt gerookt;
 • Als kinderen alleen thuis worden gelaten;
 • Als u reinigt met brandbare vloeistoffen zoals benzine.

Beperkingen van rookmelders
WAARSCHUWING: LEES DIT ZORGVULDIG EN GRONDIG DOOR

 • De beveiliging van lijf en leden tegen brand in woonverblijven is primair gebaseerd op de vroege melding aan de bewoners dat ze moeten ontsnappen, gevolgd door de juiste acties van deze bewoners om het gebouw te verlaten. Hoewel het bezit van een werkende rookmelder uw kans op een mogelijk fatale brand te overleven verdubbelt, bevinden slachtoffers zich vaak te dicht bij het vuur, zijn ze te oud of te jong of fysiek of mentaal niet in staat om te ontsnappen, zelfs als zij vroeg genoeg gewaarschuwd werden, zodat ontsnappen mogelijk was. Voor deze mensen zijn andere strategieën, zoals bescherming ter plaatse of hulp bij het ontvluchten of een redding noodzakelijk;
 • Een door een batterij gevoede melder moet een batterij bevatten van het gespecificeerde type, die in een goede conditie is en op de juiste wijze geïnstalleerd;
 • Rookmelders moeten regelmatig worden getest om er zeker van te zijn dat de batterijen en de alarmcircuits goed werken;
 • Rookmelders kunnen geen alarm slaan als de rook de melder niet bereikt. Daardoor registreren rookmelders misschien geen branden die in schoorstenen, wanden, op daken, aan de andere kant van een gesloten deur of op een andere verdieping beginnen;
 • Als de melder zich buiten de slaapkamer of op een andere verdieping bevindt, kan deze een gezonde slaper misschien niet wekken;
 • Het gebruik van alcohol of drugs kan iemands vermogen om de rookmelder te horen ook verminderen. Voor een maximale bescherming moet er in elk slaapgedeelte op iedere verdieping van een huis een rookmelder worden geïnstalleerd;
 • Ofschoon rookmelders kunnen helpen levens te redden door een vroege waarschuwing te geven als er brand is, zijn ze geen vervanging voor een verzekeringspolis. Huiseigenaren en huurders moeten een passende verzekering hebben om hun leven en eigendommen te beschermen.

Hush-regelfunctie
Alleen model 29HD
De hush-knop is buitengewoon nuttig in gedeeltes die gevoelig zijn voor vals meldingen. De hush-functie geeft u de mogelijkheid om het rookmeldercircuit tijdelijk, gedurende ongeveer 10 minuten ongevoelig te maken. Deze functie mag alleen worden gebruikt als er een bekende alarm oorzaak, zoals rook van het koken, het alarm activeert. Als het alarm klinkt, controleert u eerst of er brand is. Als er een brand wordt ontdekt, ga dan naar buiten en bel de brandweer. Als er geen brand is, controleer dan of een van de in ‘Locaties die vermeden moeten’ worden genoemde oorzaken het alarm kan hebben veroorzaakt. De rookmelder wordt ongevoelig gemaakt door op de hush-knop op de rookmelder te drukken. Als de rook niet te dicht is, komt het alarm onmiddellijk tot zwijgen en chript gedurende ongeveer 10 minuten om de 30-40 seconden. Dit geeft aan dat de melder tijdelijk in een ongevoelig gemaakte toestand verkeerd. De rookmelder wordt automatisch na ongeveer 10 minuten gereset. Als er na deze periode nog steeds verbrandingsdeeltjes aanwezig zijn, is het alarm opnieuw te horen. De hush-functie kan herhaaldelijk worden gebruikt tot de omstandigheid die het alarm veroorzaakte uit de lucht verdwenen is. Als u de testknop op de melder indrukt, wordt de hush-periode beëindigd.

Als er twijfel is over de oorzaak van een alarm, moet worden aangenomen dat het alarm te wijten is aan een werkende brand en moet de woning onmiddellijk worden geëvacueerd. Opmerking: dichte rook heft de hush-regelfunctie op en laat een continu alarm klinken. Voorzichtig: voordat u deze slimme hush-functie gebruikt, stel de bron van de rook vast en verzeker u ervan dat de toestand veilig is.

Werking en testen
TEST DE MELDER WEKELIJKS OM DE GOEDE WERKING TE VERZEKEREN.
Een onregelmatig of zwak geluid van uw rookmelder kan wijzen op een defecte melder die voor reparatie moet worden teruggestuurd. (zie kopje service en garantie).
GEBRUIK NOOIT EEN OPEN VLAM OF BRANDBARE MATERIALEN OM UW MELDER TE TESTEN, U ZOU DE MELDER KUNNEN BESCHADIGEN OF NABURIGE MATERIALEN IN BRAND KUNNEN STEKEN EN ZO EEN WONINGBRAND VEROORZAKEN.
Rookmelders zijn zo ontworpen dat valsmeldingen worden geminimaliseerd. Sigarettenrook zal de rookmelder normaliter niet in werking stellen, tenzij de rook direct op de melder wordt geblazen. Verbrandingsdeeltjes van het koken kunnen de rookmelder in werking stellen, als de melder dicht bij het kookgedeelte is geplaatst. Als er wordt gemorst of tijdens het braden worden er grote hoeveelheden rookdeeltjes geproduceerd. Gebruik van de ventilator op een afzuigkap die naar buiten ventileert (niet-hercirculatietype) helpt ook om deze rookdeeltjes uit de keuken te verwijderen. Het model 29HD heeft een hush-regeling die buitengewoon nuttig is in gedeelten die gevoelig zijn voor valsmeldingen.
Als het alarm klinkt, controleert u eerst of er brand is. Als er een brand wordt ontdekt, ga dan het gebouw uit en bel de brandweer.

Service en garantie
De fabrikant, Kidde Safety, garanderen rookmelder voor de duur van vijf jaar vanaf de datum van aankoop.
Garantievoorwaarden:
De fabrikant repareert of vervangt de rookmelder (of deel ervan), vrij van kosten, als er zich binnen vijf jaar vanaf de dag waarop de rookmelder is aangeschaft een defect voordoet dat te wijten is aan gebrekkige materialen, de uitvoering van het werk of het ontwerp.

Deze garantie sluit defecten uit die het gevolg zijn van:

 • Een opgezette of onbedoelde beschadiging
 • Onachtzaamheid
 • Gebruik of onderhoud anders dan in overeenstemming met deze instructies
 • Wijzigingen of aanpassingen of reparatie van de rookmelder door iemand anders dan de fabrikant
 • Ongeschikte wissel- of gelijkstroomvoeding.

Deze garantie dekt geen batterijen. Deze garantie geldt alleen voor personen uit de BENELUX landen. Deze garantie is niet overdraagbaar.
Wanneer de rookmelder defect is of niet naar behoren werkt, dient u contact op te nemen met de verhuurder.

Aanbevolen locaties voor melders
De rookmelder wordt door de verhuurder geplaatst in de inkomhal / nachtgang. Indien u meerdere rookmelders wenst te plaatsen kan dit tegen eigen kosten. U dient vooraf altijd contact op te nemen met de verhuurder.

 • Plaats de tweede melder in de onmiddellijke nabijheid van de slapkamers. Probeer de vluchtroute te bewaken, omdat de slaapkamers gewoonlijk het verst van de uitgang liggen. Als er meer dan een slaapgedeelte aanwezig is plaatst u extra melders in elk ander slaapgedeelte;
 • Plaats bovendien melders om elke trap te bewaken, omdat trappen door rook en hitte als een schoorsteen werken;
 • Plaats minstens een melder op elke verdieping;
 • Plaats een melder in elke slaapkamer;
 • Plaats een melder in elke kamer waarin elektrische apparaten worden gebruikt (bijvoorbeeld draagbare radiatoren of bevochtigingsapparaten);
 • Plaats een melder in elke kamer waarin iemand achter een gesloten deur slaapt. Door de gesloten deur wordt de slaper misschien niet gewekt door een melder die zich buiten die kamer bevindt;
 • Rook-, hitte- en verbrandingsproducten stijgen op naar het plafond en verspreiden zich horizontaal. Wanneer de rookmelder midden in de kamer aan het plafond wordt bevestigd, wordt deze het dichtst bij alle punten in de kamer geplaatst. In gewone woningbouw verdient montage aan het plafond de voorkeur;
 • Als u een melder aan het plafond bevestigd, doe dat dan minsten 10cm van de zijwand;
 • Als u de melder op de muur bevestigd, gebruik dan een binnenwand met de bovenrand van de melder minimaal 10cm en maximaal 30.5cm onder het plafond;
 • Breng aan beide einden van overloop of grote ruimte rookmelders aan als de overloop of deze ruimte langer is dan 9 meter.

Locaties die vermeden moeten worden

 • In de garage. Als uw auto start, zijn er verbrandingsproducten aanwezig;
 • Minder dan 10cm van de punt van een zoldering met een a-vormige constructie;
 • In een gebied waar de temperatuur kan dalen beneden 0°C of stijgen boven 40°C, zoals garages en niet afgewerkte zolders;
 • In stoffige gedeelten. Stofdeeltjes kunnen valse meldingen veroorzaken of de rookmelder storen;
 • Rookmelders moeten niet worden geïnstalleerd in de keuken binnen 0.9m van het volgende: de deur van een badkamer die een bad of douche bevat, pijpen voor gestuwde luchtaanvoer die gebruikt worden voor verwarming of koeling, plafondventilators of ventilatoren voor het hele huis, of andere gedeelten met grote luchtstroming;
 • Bij TL lampen. Interferentie kan invloed hebben op uw rookmelder en vals alarm veroorzaken.
 • Rookmelder mogen niet samen met een inbraaksysteem worden gebruikt, tenzij de combinatie (melder en bewaking) is getest en voor dat doel is goedgekeurd.